kutombawewe.net

windows-7

Làm cách nào để tắt ASLR (ngẫu nhiên bố cục không gian địa chỉ) trên Windows 7 x64?

Taskkill/f không giết một tiến trình

Làm thế nào để mở một tập tin từ dòng lệnh với một chương trình được chỉ định?

Xóa cài đặt xấu khỏi chương trình Thêm / Xóa

Không thể bắt đầu lưu trữ mạng

Ứng dụng Windows 8 Store (Metro) có chạy trong Windows 7 hoặc XP không?

Windows 10 hoạt động kém so với Windows 7 (xử lý lỗi trang không thể mở rộng, tranh chấp khóa nghiêm trọng khi không có chủ đề> 16)

BadImageFormatException trong khi sử dụng Oracle Client 64 bit và Visual Studio 2010!

Ngôn ngữ mặc định Java 7

Làm cách nào để có được Video HTML5 hoạt động bằng IE10

Nexus 7 (2013) và Win 7 64 - không thể cài đặt trình điều khiển USB mặc dù đã kiểm tra nhiều diễn đàn và tài nguyên trực tuyến

Phiên bản SDK nào để tải xuống?

Lỗi PostgreSQL Gây tử vong: vai trò Tên người dùng tên không tồn tại

Mã Visual Studio "Mở bằng mã" không xuất hiện sau khi nhấp chuột phải vào thư mục

Tại sao tôi không thể cài đặt SQL Server Express 2016 trên Windows 7 Professional 64 bit SP1?

Vấn đề cài đặt Python matplotlib trên Windows 7 đối với các gói freetype, png

Làm thế nào để thay đổi thư mục kho lưu trữ maven trong windows?

Làm thế nào để yêu cầu quyền quản trị khi chương trình bắt đầu?

Làm thế nào để đăng dữ liệu bằng cách sử dụng httpClient?

Nhiều-và -hoặc trong câu lệnh PowerShell Where-Object

Làm cách nào để gỡ cài đặt ứng dụng mà người dùng khác đã cài đặt?

Làm cách nào để sử dụng máy chủ SMTP cục bộ khi phát triển trên Windows 7?

Làm cách nào tôi có thể sao chép / sao chép một trang web trên iis7

Chạy Python trong cmd

Làm cách nào để tạo chứng chỉ ứng dụng khách để kiểm tra cục bộ xác thực hai chiều qua SSL?

Lỗi nghiêm trọng: Không thể tạo tệp đầu ra "project1.exe"

Cách khắc phục 'Microsoft Excel không thể mở hoặc lưu thêm bất kỳ tài liệu nào'

Làm thế nào để cập nhật Python?

Đăng ký .NET Framework 4.5 trong IIS 7.5

IIS 7: giá trị không nằm trong phạm vi dự kiến

ImportError: Không có mô-đun có tên enum

nhập matplotlib._png dưới dạng _png Nhập: Lỗi: DLL tải không thành công: Không thể tìm thấy mô-đun được chỉ định

Làm cách nào để cài đặt Theano trên Anaconda Python 2.7 x64 trên Windows?

Cách bắt đầu với các tiện ích Windows 7

Làm cách nào để xóa đệ quy toàn bộ thư mục với PowerShell 2.0?

Bây giờ AppData có phải là nơi 'chính xác' để cài đặt các ứng dụng dành riêng cho người dùng (điều chỉnh dữ liệu của chính họ) không?

Làm thế nào để có được xử lý cửa sổ chính từ quá trình id?

Tôi nên cài đặt thư mục nào trên Windows?

Quyền thư mục IIS7 cho ứng dụng web

Yêu cầu đã bị hủy bỏ: Không thể tạo kênh bảo mật SSL / TLS

Tại sao chỉ dòng đầu tiên của tệp bó Windows này thực thi nhưng cả ba dòng thực thi trong một vỏ lệnh?

Biến môi trường cho các cụm tùy chỉnh được tải xuống của AppData \ Local / Access

Làm cách nào để tìm phiên bản cygwin đã được cài đặt trên máy của tôi

Vị trí mặc định của inetmgr.exe là IIS trong Windows 7, vì không có tìm kiếm Windows nào của tôi hoạt động; Có cách nào khác để truy cập không?

Làm cách nào để chạy chương trình tự động với tư cách quản trị viên trên Windows 7 khi khởi động?

Làm thế nào để bạn chạy một lệnh như một quản trị viên từ dòng lệnh Windows?

thiếu libgmp-10.dll

Java 7 ngăn chuyển FTP trên Windows Vista và 7 nếu bật tường lửa. Có ý kiến ​​gì không?

ld.exe: không thể mở tệp đầu ra ...: Quyền bị từ chối

Đặt mức ưu tiên số liệu của bộ điều hợp mạng trong Windows 7

Làm cách nào để làm cho GUI của tôi hoạt động tốt khi tỷ lệ phông chữ Windows lớn hơn 100%

Chính xác thì 'Chạy như quản trị viên' làm gì?

làm thế nào để làm trống recyclbin thông qua dấu nhắc lệnh?

Cao siêu như trình soạn thảo mặc định

Làm thế nào để có được các tệp chương trình x86 env?

Không thể kết nối với máy chủ MySQL trên 'localhost' (10061) sau khi cài đặt

Bất kỳ VI như biên tập dưới cửa sổ?

Truy cập máy chủ ảo từ máy khác qua mạng LAN

LNK2019: ký hiệu bên ngoài chưa được giải quyết _main được tham chiếu trong hàm ___tmainCRTStartup

chuyển tiếp cổng trong windows

Làm cách nào để thêm vào tệp bằng lệnh COPY

Thực thi một tập lệnh bó khi tắt máy Windows

Windows thực tế không thành công IIS 7,5

Lệnh mở cổng nối tiếp trong Windows 7

Lấy tên máy in mặc định từ dòng lệnh?

Cách làm hộp kiểm lớn hơn

Cách cài đặt SDK Windows Phone 8 trên Windows 7

Làm cho các ứng dụng WPF trông theo kiểu Metro, ngay cả trong Windows 7? (Cửa sổ Chrome/Chủ đề/Chủ đề)

Git đổi tên từ index.lock thành index không thành công

Nhận ID thiết bị duy nhất (UDID) trong Windows Phone 8

Tải xuống hoặc tạo msvcp71.dll?

Cài đặt GitHub cho Windows

Tên 'InitializeComponent' không tồn tại trong bối cảnh hiện tại. Không thể nhận được bất kỳ trợ giúp về tìm kiếm trên mạng

Chuyển đổi hình ảnh sang cơ sở64

Hình ảnh từ URL để truyền phát

Làm cách nào để chuyển đổi System.IO.Stream thành một hình ảnh?

Phần cứng của chúng tôi

Cần loại bỏ hoàn toàn trình điều khiển thiết bị trong windows 7

Trường hợp GitHub cho Windows giữ khóa SSH của nó?

Khi nó xảy ra Một ngoại lệ chưa được xử lý của loại "'System.Reflection.TargetInvocationException' đã xảy ra trong System.Windows.ni.dll" trong Điện thoại

Chạy phương thức "async" trên một luồng nền

Làm thế nào để làm cho một tập tin hàng loạt xóa chính nó?

Cài đặt Visual Studio 2013 trên Windows 7

Cách xóa hoàn toàn node.js khỏi Windows

Cách cài đặt ImageMagick để sử dụng với PHP trên Windows 7 (3)

chạy batocopy bat để sao chép toàn bộ ổ đĩa sang ổ đĩa khác

Cách cài đặt G ++ 4.9 trên windows

Trình thông báo MySql không thể khởi động / dừng / khởi động lại Dịch vụ MySql

Không tìm thấy g ++ trong đường dẫn: windows

"Javac" không hoạt động chính xác trên Windows 10

Git cho Windows không thực thi tệp .bashrc của tôi

VS2017 và thiếu "api-ms-win-core-rtlsupport-l1-2-0.dll" trên Win7/XP

Làm thế nào một dịch vụ windows có thể tự khởi động lại theo chương trình?

Làm cách nào để tắt hộp thoại 'Gỡ lỗi / Đóng ứng dụng' trên Windows Vista?

Cài đặt nhiều phiên bản của cùng một dịch vụ windows trên máy chủ

ShellIconOverlayIdentifier - tại sao rất ít?

Đăng ký DLL trên Windows Server 2008 R2

Thời gian chạy Windows 8 (ứng dụng WinRT / Windows Store / Windows 10 Universal) so với Silverlight và WPF như thế nào?

Trình giả lập Windows Phone 8 không thể kết nối với internet

Windows 8.1 không thể cài đặt .NET Framework 3.5 0 * 800F0906