kutombawewe.net

urls

Lấy Django url quản trị viên cho một đối tượng

Cách phiên bản REST URI

Django: Làm thế nào tôi có thể xem danh sách các urlpotype?

Cách chuyển đổi địa chỉ thành Liên kết Google Maps (KHÔNG phải MAP)

django url mà không có dấu gạch chéo không chuyển hướng

Làm thế nào để có được tên url hiện tại bằng Django?

Tôi nên sử dụng thông số nào trong URL Google Maps để đi đến lat-lon?

Django: nhận URL của trang hiện tại, bao gồm các tham số, trong một mẫu

Làm cách nào để chuyển hướng trong Django với ngữ cảnh?

thêm biến request.GET bằng Django.shortype.redirect

Cách xử lý request.GET với nhiều biến cho cùng một tham số trong Django

Sử dụng {% url ??? %} trong các mẫu Django

Django - sau khi đăng nhập, chuyển hướng người dùng đến trang tùy chỉnh của anh ấy -> mysite.com/username

Sử dụng URL để liên kết đến bản đồ Google có điểm đánh dấu trên đó

Django URLS, làm thế nào để ánh xạ root đến ứng dụng?

django tĩnh tĩnh url tĩnh

Thông số url tùy chọn Django

Django Chuyển hướng URL

Bắt đối tượng 'str' không có thuộc tính 'get' in Django

Trang không tìm thấy 404 trên trang Django?

Kích hoạt URL sạch trong Yii2

Truyền nhiều tham số trong một siêu liên kết trong yii2 bằng các url sạch, Html :: a () không tạo url sạch

Nhận liên kết Google Maps từ place_id

URL tại chỗ, trong số đó

Lỗi NoReverseMatch là gì và làm cách nào để khắc phục?

Loại Django LoạiError: chế độ xem phải có thể gọi được hoặc danh sách/Tuple trong trường hợp bao gồm ()

Lỗi đường dẫn Django 2.0 ?: (2_0.W001) có tuyến đường chứa '(? P <', bắt đầu bằng '^' hoặc kết thúc bằng '$'

Có tốt hơn không khi sử dụng đường dẫn () hoặc url () trong urls.py cho Django 2.0?

BetterpyConfiguredError từ chối

LoạiError: không thể giải nén đối tượng int không lặp được trong Django chức năng lượt xem