kutombawewe.net

svn

Git tương đương với "svn update -r" là gì?

Làm cách nào để git-svn sao chép n bản sửa đổi cuối cùng từ kho lưu trữ Subversion?

Làm cách nào để di chuyển kho lưu trữ SVN có lịch sử sang kho lưu trữ Git mới?

Làm cách nào để thiết lập kiểm soát truy cập trong SVN?

Git-svn dcommit sau khi hợp nhất trong git có nguy hiểm không?

SVN kiểm tra thư mục bỏ qua

Móc thay đổi trước khi đổi tên trong SVN là gì và làm cách nào để tạo nó?

Sự khác biệt giữa thanh toán và xuất khẩu trong SVN

Móc cam kết trước SVN để tránh thay đổi thư mục con thẻ

Có thể có một kho lưu trữ Subversion như một mô hình con Git không?

git-svn không phải là lệnh git?

Bản sao hoạt động là gì và "chuyển đổi" làm gì cho tôi trong Rùa SVN?

Đẩy kho lưu trữ Git hiện có sang SVN

Xóa các thuộc tính svn: mergeinfo không cần thiết

Tôi nên sử dụng máy chủ Windows SVN nào?

Có một máy khách windows git-svn nào đó giống như TortoiseSVN không?

lỗi chuyển đổi svn - không phải là cùng một kho lưu trữ

SVN kiểm tra nội dung của một thư mục, không phải chính thư mục đó

Hãy thử thanh toán svn, nhưng nhận: svn: '.' đã là một bản sao làm việc cho một URL khác

Subversion: Tôi có thể kiểm tra, sửa đổi, và sau đó biến nó thành một nhánh không?

Làm cách nào để nhập các nhánh và thẻ svn vào git-svn?

Hướng dẫn sử dụng TortoiseGit để tương tác với kho SVN?

Lật đổ nổi loạn?

Xuất so với thanh toán trong SVN

Cam kết mã trên Subversion (lần đầu tiên)

Chuyển đổi SVN với di dời trong Eclipse

Làm cách nào để di chuyển mã từ SVN sang GIT mà không mất lịch sử cam kết?

rùa svn cho tôi "Chuyển hướng chu kỳ được phát hiện cho URL 'domain/svn'"

độ sâu kiểm tra svn

Thay đổi URL kho SVN

Lỗi SVN E175002

Làm cách nào để sử dụng git-svn để chỉ kiểm tra thân cây chứ không phải chi nhánh và thẻ?

git svn clone của một thư mục duy nhất của kho SVN

Giảm kích thước của thư mục .svn

Rùa SVN Switch Lỗi lệnh nhánh - "Không có tổ tiên chung"

Làm cách nào để di chuyển tệp (hoặc thư mục) từ thư mục này sang thư mục khác trong TortoiseSVN?

Làm cách nào để tôi nói với Subversion để coi tệp là tệp nhị phân?

Cam kết một phần với lật đổ

Các điểm mạnh và điểm yếu tương đối của Git, Mercurial và Bazaar là gì?

svn qua HTTP proxy

Mẫu SVN bỏ qua tốt nhất?

Thêm kho lưu trữ SVN trong Eclipse

Làm cách nào để bỏ qua các tệp trong Subversion?

Máy khách SVN Linux tốt (Ubuntu)

Làm thế nào để bạn khắc phục lỗi 'lỗi thời' svn?

Tôi có thể xem số sửa đổi hiện đang được kiểm tra trong Rùa SVN không?

Làm cách nào để khắc phục lỗi Subversion MKCOL này?

Tái hòa nhập chi nhánh

Di chuyển thư mục với lịch sử

Lỗi rùaSVN: "TÙY CHỌN của 'https: // ...' không thể kết nối với máy chủ (...)"

Làm cách nào để bỏ qua thư mục với SVN?

Kiểm tra một tệp từ Subversion

Bản sao làm việc XXX bị khóa và dọn dẹp thất bại trong SVN

Làm cách nào để tìm số phiên bản máy chủ Subversion của tôi?

Làm thế nào để bạn có được một danh sách các thay đổi từ kho Subversion theo phạm vi ngày?

Làm thế nào để đồng bộ hóa hai kho Subversion?

Làm cách nào để giải quyết xung đột hợp nhất với các thuộc tính SVN?

Làm thế nào để bạn loại bỏ kiểm soát Subversion cho một thư mục?

Lợi ích của việc sử dụng Perforce thay vì Subversion là gì?

Tôi nên làm gì khi 'svn dọn dẹp' thất bại?

Lệnh svn nào sẽ liệt kê tất cả các tệp được sửa đổi trên một nhánh?

Làm "xuất git" (như "xuất svn")?

Tôi nên sử dụng SVN hay Git?

Khôi phục kết nối dự án Subversion của Eclipse

Làm thế nào để xem những gì sẽ được cập nhật từ kho lưu trữ trước khi ban hành lệnh "svn update"?

Tôi nên sử dụng plugin Subversion nào?

Máy khách SVN trên windows không có quyền quản trị viên

Làm cách nào tôi có thể buộc Subversion cam kết một tệp không thay đổi?

Làm cách nào để có được danh sách tất cả các tệp không được đảo ngược từ SVN?

Làm thế nào để bạn tổ chức kho lưu trữ kiểm soát phiên bản của bạn?

Trong Eclipse, làm cách nào tôi có thể loại trừ một số tệp (có thể dựa trên phần mở rộng hoặc tên tệp .svn) khỏi bị sao chép vào thư mục đầu ra?

Tự động xóa tập tin Subversion không đảo ngược

Lật đổ vs CVS

Hoàn tác một cam kết trong TortoiseSVN

Một kho SVN hay nhiều?

Tìm kiếm Kho lưu trữ SVN

git-svn: làm cách nào để tạo một nhánh svn mới thông qua git?

Kết hợp nhiều kho SVN thành một

Làm thế nào để tìm ra phiên bản kho lưu trữ Subversion?

Làm cách nào tôi có thể xem tất cả các thay đổi lịch sử đối với một tệp trong SVN

Làm cách nào để tôi nói với git-svn về một chi nhánh từ xa được tạo sau khi tôi tìm nạp repo?

Sử dụng TortoiseSVN làm cách nào để hợp nhất các thay đổi từ thân cây sang một nhánh và ngược lại?

Làm thế nào để làm cho chúng ta có thể làm được

Buộc một lệnh thanh toán SVN để ghi đè lên các tệp hiện tại

Làm cách nào để tạo svn diff sản xuất tệp mà bản vá sẽ áp dụng, khi svn cp hoặc svn mv được sử dụng?

svn: thay thân cây bằng nhánh

Làm cách nào để loại bỏ một dự án ra khỏi kho SVN chứa nhiều dự án?

Những tệp Eclipse nào thuộc quyền kiểm soát phiên bản?

Không thể cam kết lật đổ

Liệt kê tất cả các tệp được thay đổi bởi một người dùng cụ thể trong lật đổ

SVN tạo thư mục trung kế trên kho lưu trữ hiện có

Cách tốt hơn để trở lại bản sửa đổi SVN trước đó của một tệp?

git-svn trên Windows. Lấy nhị phân ở đâu?

Di chuyển kho Subversion sang máy chủ khác

Sử dụng kiểm soát phiên bản để phát triển nhà?

SVN - Không phải là lỗi sao chép

Lỗi SVN - Không phải là bản sao làm việc

Từ chối quyền truy cập vào các thư mục .svn trên Apache

Hợp nhất thân cây để phân nhánh trong Subversion

kiểm tra lịch sử của tập tin bị xóa