kutombawewe.net

skype

Chúng tôi có thể xây dựng các bot Skype cho "Skype for Business" không?

Skype cho doanh nghiệp URI thay vì Skype

Kiểm tra xem Gói Python đã được cài đặt chưa

Đọc lưu trữ tin nhắn skype

Cách bắt đầu trò chuyện skype không gọi bằng liên kết

Làm cách nào để ngăn chặn số điện thoại được chuyển đổi thành liên kết Skype?

Làm cách nào để sử dụng HTML để thực hiện cuộc gọi Skype?

Làm cách nào để giải quyết xung đột WAMP và Skype trên Windows 7?

Tôi có thể có thể xem được

Có thuộc tính href cho skype, như "mailto:" hoặc "tel:" không?

Máy chủ XAMPP Apache không khởi động sau khi cài đặt Skype

Tạo liên kết ứng dụng đến hồ sơ Skype

Làm cách nào để ngăn Skype sử dụng cổng HTTP hoặc HTTPS 80 và 443?

skype: cách đọc tin nhắn trò chuyện bằng main.db