kutombawewe.net

robots.txt

Các tệp tĩnh trong Flask - robot.txt, sitemap.xml (mod_wsgi)

Làm cách nào để định cấu hình robot.txt để cho phép mọi thứ?

Bỏ qua các url trong robot.txt với các tham số cụ thể?

Có thể sử dụng url sơ đồ trang web tương đối trong tệp robots.txt không?

Cách thông minh nhất để xử lý robot.txt trong Express là gì?

Làm cách nào để ngăn Google lập chỉ mục kho lưu trữ Github của tôi

Mô phỏng Robotics

nói với pip để cài đặt các phụ thuộc của các gói được liệt kê trong một tệp yêu cầu

Tham chiếu yêu cầu.txt cho tệp kwarg cài đặt trong tệp setuptools setup.py

Làm thế nào trong phần mềm trong phần request.txt trong phần mềm github trực tiếp

Có cách nào để hiển thị cây phụ thuộc cho các gói pip không?

Làm cách nào để tùy chỉnh một tệp.txt.txt cho nhiều môi trường?

Kiểm tra nếu các yêu cầu được cập nhật

Nâng cấp các gói python từ tests.txt bằng lệnh pip

Xóa các gói không sử dụng khỏi tệp yêu cầu

Không thể tìm thấy phiên bản thỏa mãn yêu cầu <gói>

Trong tests.txt, dấu ngã bằng (~ =) nghĩa là gì?

Cách sử dụng tests.txt để cài đặt tất cả các phụ thuộc trong dự án python

Không thể cài đặt bằng pip install tests.txt

tests.txt vs setup.py