kutombawewe.net

launcher

Làm cách nào để đặt nhãn khác nhau cho trình khởi chạy thay vì tiêu đề hoạt động?

Làm cách nào để tạo ứng dụng thay thế màn hình chính tùy chỉnh cho Android?

Làm thế nào để tạo một launcher

Không có 'máy chủ' JVM tại '...'

Android cách ẩn lập trình biểu tượng trình khởi chạy

Cách khởi động / khởi chạy ứng dụng khi khởi động Android

Tạo Trình khởi chạy ứng dụng cho Gnome 3 trong Ubuntu

Ứng dụng ẩn Android

Khởi chạy Minecraft từ dòng lệnh - tên người dùng và mật khẩu làm tiền tố

Ứng dụng khởi động lại hoàn toàn khi được khởi chạy bằng biểu tượng nhấn trong launcher

Làm thế nào để Facebook thêm số huy hiệu trên biểu tượng ứng dụng trong Android?

Làm cách nào để thêm lối tắt ứng dụng vào màn hình chính khi cài đặt ứng dụng?

Tạo một biểu tượng Android cho trang web

Bỏ qua đúng hoạt động đăng nhập nếu đã đăng nhập

Làm cách nào để thay đổi logo trình khởi chạy của ứng dụng trong Android Studio?

Làm cách nào để thiết lập trình khởi chạy ứng dụng mặc định theo chương trình?

Biểu tượng khởi chạy Android Làm tròn góc cạnh

Huy sự tôn trọng

Android oreo hiển thị biểu tượng bên trong vòng trắng

Biểu tượng trình khởi chạy không được hiển thị trong Oreo 8.0/8.1

Làm cách nào để buộc một biểu tượng ứng dụng trên Android O? (Ngăn không cho launcher thích nghi với nó)