kutombawewe.net

http

403 Bị cấm so với phản hồi HTTP trái phép

REST API PATCH hoặc PUT

PUT và DELETE của giao thức HTTP và cách sử dụng chúng trong PHP

Sự khác biệt giữa PUT là gì, POST và VÒI?

Sự khác biệt giữa mã trạng thái HTTP 301 và 308 là gì?

HTTP 1.0 so với 1.1

Cách dễ dàng để kiểm tra URL cho 404 trong PHP?

HTTP / 1.1 302 có nghĩa chính xác là gì?

Chuyển hướng HTTP: 301 (vĩnh viễn) so với 302 (tạm thời)

Nhận giới thiệu HTTP trong ASP.NET

HTTP 400 (yêu cầu xấu) cho lỗi logic, cú pháp yêu cầu không đúng định dạng

Khi nào thì thích hợp để trả lời với lỗi HTTP 412?

Làm cách nào để vượt qua POST tham số trong URL?

Trong trường hợp nào HTTP_REFERER sẽ trống

Có thể gửi chuyển hướng trái phép VÀ chuyển hướng 401 (có Địa điểm) không?

Trả về mã trạng thái http cụ thể trong Rails

Mã trạng thái HTTP cho Loại nội dung không được chấp nhận trong yêu cầu

"406-Không thể chấp nhận phản hồi" trong HTTP là gì?

Mất bao lâu Chrome nhớ chuyển hướng 301?

Ủy quyền trong API HTTP RESTful, xác thực 401 WWW

Làm thế nào "304 không sửa đổi" hoạt động?

Tất cả các giá trị có thể có cho tiêu đề "Kiểu nội dung" HTTP là gì?

Trả lại http 200 OK có lỗi trong phần phản hồi

Các lý do có thể có để nhận được phản hồi của APN là BadDeviceToken hoặc chưa đăng ký là gì?

URL phương tiện API Instagram / nguồn cấp dữ liệu hiển thị 'Chữ ký URL đã hết hạn'

401 Không được phép so với 403 Bị cấm: Mã trạng thái phù hợp khi người dùng chưa đăng nhập?

Làm thế nào để bạn gửi một HEAD Yêu cầu HTTP trong Python 2?

Làm cách nào để có được kích thước tệp từ tiêu đề http

Làm cách nào để truy cập các trường tiêu đề yêu cầu HTTP qua JavaScript?

Truy cập các tiêu đề HTTP của trang web bằng JavaScript

Tiêu đề HTTP 'Làm mới'

Làm cách nào để sửa đổi tiêu đề của một HTTPUrlConnection

Khi nào tôi nên sử dụng phương thức GET hoặc POST? Sự khác biệt giữa chúng là gì?

Lấy địa chỉ IP của máy khách: REMOTE_ADDR, HTTP_X_FORWARDED_FOR, điều gì khác có thể hữu ích?

HTTP POST Lỗi trả về: 417 "Không thể mong đợi."

Có thể lưu trữ các phương thức POST trong HTTP không?

Làm thế nào lớn một chuỗi tác nhân người dùng có thể nhận được?

Tối đa trên giá trị tiêu đề http?

Phát hiện mã hóa ký tự của yêu cầu HTTP POST

Sự khác biệt giữa các tiêu đề Content-Range và Range?

Kiểm tra các tiêu đề phản hồi http trong IE8

Công cụ để xem các tiêu đề phản hồi

Phân trang trong bộ sưu tập nghỉ ngơi

HTTP GET với thân yêu cầu

Sử dụng bố trí nội dung trong tiêu đề phản hồi HTTP

Sự khác biệt giữa Kiểm soát bộ đệm: max-age = 0 và không có bộ đệm?

Có giới hạn độ dài HTTP Header thực tế không?

Tại sao tôi nhận được yêu cầu TÙY CHỌN thay vì yêu cầu NHẬN?

Làm cách nào để thêm tiêu đề hết hạn cho các tập lệnh không có trên máy chủ của tôi?

Một nhóm quy trình phục vụ 'Classic .NET AppPool' đã gặp lỗi giao tiếp nghiêm trọng với Dịch vụ kích hoạt quy trình Windows

Sự khác biệt giữa mã trạng thái HTTP 200 (bộ đệm) so với mã trạng thái 304 là gì?

Cách đặt tên tệp phản hồi mà không buộc hộp thoại "save as"

Làm cách nào để phân tích ngày từ tiêu đề được sửa đổi lần cuối HTTP?

Kiểm tra nếu một trang web được lên thông qua Python

Google.com và client1.google.com/generate_204

PHP + cuộn tròn, HTTP POST mã mẫu?

Chuyển hướng 302 sẽ duy trì chuỗi tham chiếu?

Làm cách nào để đánh giá mã phản hồi http từ tập lệnh bash / Shell?

Mã trạng thái HTTP để cập nhật và xóa?

Làm cách nào để chuyển hướng đến 404 trong Rails?

Làm cách nào để đăng dữ liệu trong PHP bằng file_get_contents?

Tại sao tôi nhận được lỗi "(304) Không được sửa đổi" trên một số liên kết khi sử dụng HttpWebRequest?

Tiêu đề 404 - HTTP 1.0 hoặc 1.1?

Mã trạng thái HTTP chính xác để gửi khi trang web ngừng hoạt động là gì?

Mã trạng thái HTTP chính xác khi chuyển hướng đến trang đăng nhập là gì?

Kiểm soát bộ đệm HTTP tối đa tuổi, phải xác nhận lại

Làm cách nào để có được mã trạng thái HTTP với jQuery?

Các tiêu đề kiểm soát bộ đệm HTTP lý tưởng cho các loại tài nguyên khác nhau

Tôi nên sử dụng mã phản hồi trạng thái HTTP nào nếu yêu cầu thiếu tham số bắt buộc?

Tiêu chuẩn để thêm nhiều giá trị của một Tiêu đề HTTP vào một yêu cầu hoặc phản hồi

REST Mã trạng thái HTTP để xác thực không thành công hoặc trùng lặp không hợp lệ

Mã lỗi HTTP 406 và 415

Tiêu đề phạm vi HTTP

Số cổng có bắt buộc trong Tham số tiêu đề "Máy chủ" HTTP không?

Sự khác biệt giữa POST và GET là gì?

Riêng tư và công khai trong Kiểm soát bộ nhớ cache

Tiêu đề HTTP tùy chỉnh: quy ước đặt tên

Thử lại tiêu đề phản hồi HTTP - nó có ảnh hưởng gì không?

Sự khác biệt giữa [AcceptVerbs (HttpVerbs.Post)] và [HttpPost] là gì?

Tiêu đề Độ dài nội dung với HEAD yêu cầu?

java.io.IOException: Máy chủ trả về mã phản hồi HTTP: 403 cho URL

application / x-www-form-urlencoding hoặc multiart / form-data?

Là REST XÓA có thực sự bình thường không?

.NET: Cách đơn giản nhất để gửi POST với dữ liệu và đọc phản hồi

Có sai không khi trả lại 202 "Được chấp nhận" để phản hồi HTTP GET?

Làm cách nào tôi có thể sử dụng Xác thực HTTP cơ bản trong PHP?

xác thực cơ bản http "đăng xuất"

Các vấn đề xác thực với WWW-Xác thực: Đàm phán

Các cuộc gọi REST PUT / POST / DELETE sẽ trả về theo quy ước nào?

Nội dung phản hồi đọc httpURLConnection trên 403 lỗi

Mã trạng thái HTTP cho các trang tạm thời không khả dụng

Gửi cookie trình duyệt trong khi chuyển hướng 302

Những tiêu đề phản hồi HTTP là bắt buộc

Sự khác biệt giữa các mã chuyển hướng HTTP

Mã trạng thái phù hợp cho các phản hồi JSON cho các cuộc gọi Ajax?

Cách thích hợp để đặt tiêu đề Vị trí cho phản hồi HTTP 201 trong ứng dụng Java Servlet

Các tiêu đề HTTP có phân biệt chữ hoa chữ thường không?

Ý nghĩa tiêu đề chấp nhận HTTP

Các thuộc tính httpPost vs HttpGet trong MVC: Tại sao nên sử dụng HTTPPost?

Kích thước trung bình của tiêu đề yêu cầu / phản hồi HTTP là gì?