kutombawewe.net

gedit

Tạo tập tin thực thi trong Linux

"\ D" trong regex có nghĩa là một chữ số không?

Chặn bình luận trong Gedit?

Làm thế nào để có được gedit để mã tự động thụt lề

Tùy chọn hiển thị các ký tự điều khiển trong gedit

Chạy gedit trên OSX Mavericks?

Rất cần thiết: trình xem nhật ký JSON được tô sáng

Làm thế nào để làm lại trên gedit

Cách dừng Firefox mở tệp xml và nhận gedit để mở chúng thay thế

Làm cách nào để yêu cầu GEDIT tải lại tệp hiện đang mở

Bạn có thể làm phím tắt trong gedit?

Tắt ngắt dòng trong Gedit

Tiếng gạc gạc Cú pháp trong cuộc sống của chúng tôi

Sửa đổi tệp tô sáng cú pháp gedit