kutombawewe.net

android-studio

thiếu tên lớp và danh sách tên phương thức (thiết lập phòng thu trực quan)

Có cách nào để phóng to trình soạn thảo văn bản Visual Studio bằng phím tắt không?

Visual Studio liên tục gặp sự cố: Lỗi ứng dụng

Làm thế nào để bạn tham khảo một nhóm chụp với regex tìm và thay thế trong Visual Studio 2012, 2013, 2015 và VS Code

Tất cả các thư viện com.Android.support phải sử dụng cùng một đặc điểm kỹ thuật phiên bản

Không thể giải quyết biến '$ {Animal.sniffer.version}' khi di chuyển sang AndroidX

Android Studio: Đồng bộ hóa lớp không thành công: Đã hết thời gian kết nối: kết nối

Chú thích hỗ trợ không tồn tại sau khi nâng cấp lên Android Studio 3.0

commons-log xác định các lớp xung đột với các lớp hiện được cung cấp bởi Android sau Android Studio Update

Định dạng tự động của bố cục XML trong Android Studio

Định dạng phím tắt mã cho Visual Studio?

Cảnh báo "Có phần tử con không hợp lệ" trong Microsoft.Common.T Target trong khi xây dựng

Tôi có thể ghi / phát macro trong Visual Studio 2012/2013/2015/2017 không?

Visual Studio 2012/2013 nhấp chuột duy nhất mở tệp

Tìm kết quả không hiển thị kết quả

Tại sao intellisense và mã đề xuất ngừng hoạt động khi Visual Studio mở?

Visual Studio - đột nhiên không thể gỡ lỗi kiểm tra

Tôi có thể tách Pane thiết kế khỏi XAML Pane trong Visual Studio không?

Visual Studio - vdproj không tương thích

Làm cách nào để trình cài đặt Visual Studio 2015 biết rằng tôi đã có Android SDK?

Android Studio: Không thể tìm thấy com.Android.tools.build:gradle:2.0.0-alpha2

Tại sao AppTheme.NoActionBar không hoạt động?

Xây dựng lớp: Thi hành thất bại cho nhiệm vụ ': app: lint'

Không thể tìm thấy phương thức Android () cho các đối số

Cách sử dụng Bố cục ràng buộc Android mới để giảm phân cấp Xem

Android Studio 2.2 Xem trước tất cả các kích thước màn hình bị thiếu

android nút làm mới trình chỉnh sửa bố cục studio 2.2

Android Studio: Gradle Sync không thành công với support-v4-24.1.1.jar

Android Studio 2.2 Bị kẹt khi xây dựng thông tin dự án Gradle khi nhập dự án hiện có

Android studio 2.3 canary thiếu tùy chọn 'Khởi chạy Trình quản lý SDK độc lập' trong 'Trình quản lý SDK'

DataBinding không hoạt động sau khi nâng cấp Android Studio 2.3

Android Studio không thể cài đặt bản cập nhật (lỗi: Không thể đọc hoặc tạo tệp thuộc tính cài đặt.)

Cách sử dụng Data Binding và Kotlin trong Android Studio 3.0.0

Phụ thuộc Android có phiên bản khác nhau cho quá trình biên dịch và thời gian chạy

Android studio 3.0 Canary 6 Đã xảy ra lỗi khi thực hiện com.Android.build.gradle.t task.MergeResource $ FileGenerationWorkAction

Lỗi Android Studio CMake: Lệnh Build không thành công

Xem trước bố cục Android Studio 3.0

Android Lỗi AAPT2 di chuyển Studio 3.0

Lỗi cấp độ sau khi cập nhật: com.Android.tools:sdk-common

Android Studio 3.1 Không thể giải quyết biểu tượng (Chủ đề, Widget, attr, v.v.)

IOException: Không thể tìm thấy mã byte khi nâng cấp lên Android Studio 3.1

Đã nhận được mã trạng thái 407 từ máy chủ: Yêu cầu xác thực proxy

Tôi có nên thêm .idea / caches / build_file_checksums.ser vào .gitignore không?

Nút "Dự án đồng bộ hóa với tập tin lớp" ở đâu trong Android Studio 3?

Sau khi cập nhật Android Studio 3.1, tôi nhận được những cảnh báo này sau mỗi lần xây dựng

Android Studio 3.1.2: Không thể giải quyết: thời gian chạy

Không thể chuyển đổi tệp 'some-lib-release.aar' để khớp các thuộc tính {artifactType = Xử lý-aar} bằng cách sử dụng biến đổi JetifyTransform

API 'biến.getExternalNativeBuildT task ()' đã lỗi thời và đã được thay thế bằng 'biến thể.getExternalNativeBuildProviders ()

Đồng bộ hóa lớp không thành công: Dự án thiết lập không thành công: Không

31.0.0 không phải là Phiên bản SDK hợp lệ. Tùy chọn là 26.0.0 Unversioned

Android Studio Không thể phóng to/thu nhỏ trong Trình chỉnh sửa bố cục

Không tìm thấy vị trí SDK. Xác định vị trí với sdk.dir trong tệp local.properIES hoặc với biến môi trường Android_HOME

Dự án đã chứa mô-đun có tên này - Android Studio

Android Studio AAPT err: lỗi libpng: Không phải là tệp PNG

Chia lib_main được xác định nhiều lần

Nhập dự án Eclipse vào studio Android - lỗi "dự án này đề cập đến không gian làm việc của Eclipse ..."

Phiên bản lớp 2.10 là bắt buộc. Phiên bản hiện tại là 2.8 Lỗi

Kiểm tra bộ chọn Artifact bị thiếu / biến mất từ ​​Biến thể xây dựng trong Android Studio 2 Beta 5

Studio Android 2.2. Lỗi xem trước 1: "Vui lòng sử dụng JDK 8 hoặc mới hơn"

Lỗi Android Studio: Lỗi: CreatProcess error = 216, Phiên bản% 1 này không tương thích với phiên bản Windows bạn đang chạy

Phương thức không được hỗ trợ: AndroidProject.getPluginGeneration () trong khi chạy dự án

Android studio 2.3: Không thể khởi tạo lớp org.jetbrains.kotlin.Android.ilities.NewKotlinActivityAction

Định dạng lại toàn bộ tệp dự án trong Android Studio

Ứng dụng Android không tải trong Trình giả lập sau khi cập nhật Android Studio 2.3

Lỗi cấp độ sau khi cập nhật lên Android Studio 2.3

Lỗi: Không thể khởi tạo lớp com.Android.ide.common.util.ReadWriteProcessLock sau khi cập nhật lên A.S. 2.4

Cảnh báo: Bình luận lúng túng Javadoc

Cài đặt không hoàn thành thành công. xem IDE đăng nhập để biết chi tiết - Android studio

Đồng bộ hóa lớp không thành công: hết thời gian kết nối: tham khảo ý kiến IDE đăng nhập để biết thêm chi tiết

<Module> /release/output.json được tạo bởi Android Studio

Lỗi Android Studio 3.0. Di chuyển cấu hình phụ thuộc cho các mô-đun cục bộ

Android Studio 3 - Có thể chụp ảnh màn hình hoặc màn hình ghi lại?

Không thể khởi chạy AVD trên macOS 10.13

Lỗi: Cần có Jack để hỗ trợ Java 8 tính năng ngôn ngữ. Hoặc bật Jack hoặc xóa nguồnCompabilities JavaVersion.VERSION_1_8

Trình hồ sơ Android không được hỗ trợ cho các thiết bị KitKat/kính google trong Android studio 3.0

Trình tạo nguồn Android: Lỗi: Không thể tìm thấy gói cho các thông báo tên cơ sở.AndroidJpsBundle

Lỗi: (1, 0) Không tìm thấy plugin có id 'kotlin-Android-extend'

Lỗi: Cuộc gọi phương thức mơ hồ. Cả findViewById (int) trong AppCompactActivity và Activity

Android studio 3.0: Không thể giải quyết sự phụ thuộc cho: app @ dexOptions/compileClasspath ': Không thể giải quyết dự án: hoạt hình

Nâng cấp ANDROID STUDIO 3.0: Lỗi: Không thể giải quyết tất cả các tệp cho cấu hình ': app: xxxxxxxDebugCompileClasspath'

Không thể tải lớp 'com.Android.builder.Version' sau khi nâng cấp lên Android Studio 3.1

Không thể tìm thấy com.Android.tools.lint: Android Studio 3

RegisterResGeneratingTask không dùng nữa, hãy sử dụng registerGeneratedFolders (FileCollection)

Lỗi xây dựng lớp trong Android Studio 3.0

Đã tìm thấy nhiều tệp với đường dẫn độc lập của hệ điều hành 'org / Apache / http / client / version.properies'

Sau khi cập nhật Android studio 3.0 không thể xây dựng dự án

Làm thế nào để giải quyết thất bại để tìm công cụ xây dựng sửa đổi 26.0.2?

Android Vấn đề về Studio với HAXM

Thực thi không thành công cho nhiệm vụ ': app: compileDebugJavaWithJavac' Android Studio 3.1 Update

cách hiển thị các nút Quay lại / Chuyển tiếp trong Android Studio 3.0.1 IDE

Tùy chọn Lưu ảnh chụp màn hình bị thiếu trong Android Studio 3.1

Chỉnh sửa Android Studio 3.1 StackOverflowError

Lỗi khi chạy 'ứng dụng': Lỗi không xác định trong studio Android 3.1

Android Studio không thể tạo cơ sở dữ liệu sau khi cập nhật 3.1.0

Android Studio 3.1: cập nhật tệp gradle khiến Android studio bị đóng băng

Các trình cắm Gradle của bên thứ 3 có thể là nguyên nhân

Android Studio 3.1 TimePicker ở đâu trong Trình chỉnh sửa bố cục

Kết quả đăng ký không được sử dụng

Android studio 3.1 Xem trước XML không hiển thị cho một số bố cục XML

Android Studio 3.1: Tham chiếu chưa được giải quyết trong trình chỉnh sửa