kutombawewe.net

accessibility

Cho phép truy cập cho các thiết bị trợ giúp theo chương trình vào ngày 10.9

Làm cách nào để đọc nội dung cửa sổ (sử dụng khả năng truy cập dịch vụ) và gợi lên giao diện người dùng bằng cách sử dụng quyền trên ứng dụng khác trong Android?

Làm thế nào bạn có thể lập trình nếu bạn bị mù?

Làm thế nào để tìm màu phông chữ ưa nhìn nếu màu nền được biết đến?

Nhận điều khiển Windows Forms theo tên trong C #

Safari bỏ qua tabindex

Biểu tượng cửa sổ mới (để truy cập web)

Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ TAG nào khác bên trong <ul> cùng với <li> không?

Điều gì sẽ là phương pháp tốt nhất để mã tiêu đề/tiêu đề cho <ul> hoặc <ol>, Giống như chúng ta có <caption> trong <bảng>?

Tôi có thể tự động đặt tabindex trong JavaScript không?

Kiểu bị tắt <select> (hộp thả xuống) trong HTML

Lấy nét mẫu html mặc định không có JavaScript

Ai đó có thể giải thích thuộc tính HTML5 aria- * không?

Khả năng truy cập: quy ước văn bản thay thế được đề xuất cho SVG và MathML?

Android: Làm thế nào để bạn kiểm tra nếu một AccessService cụ thể được bật

kiểu đầu vào = "gửi" thẻ nút Vs chúng có thể hoán đổi cho nhau không?

imagebutton cho tôi lỗi: [Trợ năng] Thiếu nội dung Mô tả thuộc tính trên hình ảnh

Hai trường đầu vào bên trong một nhãn

'Thiếu nội dung Mô tả thuộc tính trên hình ảnh' trong XML

Làm thế nào để lập trình sử dụng tổng hợp giọng nói iOS? (văn bản thành lời nói)

Cách bật/tắt dịch vụ trợ năng lập trình trong Android

Mục đích của việc sử dụng "aria-labellingby" trên các yếu tố đầu vào đã được gắn nhãn?

Làm cách nào để cho phép tập trung bàn phím của các liên kết trong Firefox?

Sử dụng thẻ 'nhãn' HTML với các nút radio

Khả năng truy cập: aria-haspopup có thể được sử dụng để làm gì?

nút đóng chế độ bootstrap aria-hidden = true

Làm thế nào để vai trò = hình thức giúp tiếp cận?

Mô phỏng run rẩy (ví dụ như bệnh Parkinson) với chuột trên trang web?

Android - Đặt tiêu điểm khả năng truy cập TalkBack thành chế độ xem cụ thể

Google Chrome sự cố bộ đệm cây có thể truy cập với Tự động hóa giao diện người dùng

Tại sao các tab Bootstrap có vai trò = "trình bày"?

Khi nào nên sử dụng thuộc tính bắt buộc so với thuộc tính bắt buộc aria cho các yếu tố đầu vào?

Khi nào nên sử dụng thuộc tính bị vô hiệu hóa so với thuộc tính bị vô hiệu hóa aria cho các phần tử HTML?

Có thuộc tính tương đương với "alt" cho các phần tử div không?

Cách thay đổi hướng dẫn trò chuyện trên Android để nhấn đúp và nhấn lâu

Cách tốt nhất để sử dụng nhãn aria làm công cụ chọn kiểu

"Cảnh báo: Reac-modal: Phần tử ứng dụng không được xác định. Vui lòng sử dụng` Modal.setAppEuity (el) `hoặc đặt` appEuity = {el}` "

Có cách nào không hack để ngăn chặn pinch zoom trên iOS 11.3 Safari không?

Làm cách nào để tạo các nhóm tập trung có thể truy cập trong ConstraintLayout?

Làm thế nào để thông báo rằng một trang web không có hỗ trợ trình đọc màn hình?